Array ( [0] => facebook [1] => twitter [2] => linkedin )

Arkitektur- och Design Centrum

Arkitektur- och Designcentrum, Stockholm

Sound absorber: Qwaiet Wool

Installations and designs with sound absorbers for Arkitektur- och Designcentrum in stockholm.

Photo:Alexandra Moore